Nedtagning av träd och buskar på Borlänge kommuns mark - önskemål

LÄS MER

Får jag ta ned träd på kommunens mark?

Du som privatperson får inte fälla träd på kommunens mark, men du kan lämna in ett önskemål. Vi får varje år önskemål från invånare som vill att träd tas ned på mark som förvaltas av kommunen. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver vi att du fyller i vår e-tjänst. I e-tjänsten beskriver du vilka träd som du önskar få nedtagna och ditt skäl.

Många önskemål saknar giltiga skäl för fällning

Det måste finnas goda skäl för att vi ska fälla träd som står på kommunens mark. Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och/eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr, kottar eller frön på din tomt.
 • De faller ner bär eller frukt på din tomt.
 • Du anser att de orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • Du anser att de orsakar mossa i gräsmatta eller på tak.
 • Du anser att de orsakar mögel på fasad.
 • De skuggar eller skymmer solcellspaneler på taket.
 • De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning.
 • De skymmer utsikten.
 • De har vuxit sedan fastigheten byggdes/köptes.
 • De orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra.

Lämna ditt önskemål senast 15 augusti

För att ett önskemål ska kunna behandlas under nästa vinterhalvår ska det vara inskickat till Borlänge kommun senast den 15 augusti.

Medgivande från grannar

Träd berör ofta många personer i ett område, och åsikterna om träd går ofta isär. Därför är det viktigt att alla berörda grannar tillfrågas innan önskemålet skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ärendet.

Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att det framgår. Dina grannar ska även informeras när ärendet är skickat till kommunen. Berörda grannar är de som bor i direkt närhet av trädet.

Vad händer med ärendet?

När Borlänge kommun får in önskemål om att fälla träd, gallra, röja sly eller beskära träd och buskar bedöms varje enskilt fall för sig. Innan beslut fattas vägs allmänna intressen mot den enskildes. Bedömningen görs utifrån styrande dokument och följande kriterier:

 • trädets betydelse för området som helhet
 • trädets placering i förhållande till tomt och övrig växtlighet i området
 • trädets kondition
 • trädets ekologiska och estetiska värden
 • hur grannarna påverkas av trädet och om de är överens

Handläggningstiden för dessa ärenden är relativt lång. Trädärenden där det saknas ett påtagligt allmänt intresse hanteras i mån av tid och i fallet med skogsmark i stort sett enbart i samordnade och planerade skötselåtgärder i samma område. Vi återkopplar normalt inte i trädärenden. Bedömer vi att det är lämpligt att fälla ett träd tar vi med det i vår långsiktiga planering. Det kan ta fem år eller mer innan vi kan prioritera att komma till just ert område. Särskilt gäller detta skogsmark där det tar omkring 10 till 15 år mellan insatserna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa