Skolskjuts - Ansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att starta tjänsten godkänner ni att er information används för ett automatiserat beslut

Alla elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan med undantag för elever i särskolan, ska ansöka en gång per läsår.  Förändras förutsättningar under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras. 

Familjehemsplacerade elever, personer med tillfälligt personnummer och ni som inte har möjlighet till att ansöka digitalt hänvisas tills vidare att ansöka via blankett som finns att få på elevens skola.

Ansökan för kommande läsår

  • Ska göras 1-15 april för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen efter 15 april.  

I de fall det finns två vårdnadshavare krävs även

  • Kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (mejladress alternativt mobilnummer)

  • Att båda vårdnadshavare signerar ansökan med BankID

 

Du kan läsa mer om skolskjuts och våra regler här:

https://www.borlange.se/skolskjuts

 

Automatiserade beslut

Ansökan för skolskjuts är ett automatiserat beslutsfattande. Det innebär att beslutet fattas på teknisk väg utifrån gällande lagar och regler. Vissa ansökningar hanteras manuellt av skolskjutshandläggare.

 

Om dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att få ett underlag för att genom en automatiserad process besluta vilka elever som har rätt till skolskjuts. 

Vi har fått dina uppgifter från folkbokföringsregistret samt elevens skolinformation från vårt elevhanteringssystem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge elev är inskriven i Borlänge kommuns skola.

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbplats https://www.borlange.se/gdprOm du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är folkbokförd i Borlänge kommun
  • Fullständigt personnumer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har BankID
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa